ภารกิจ OASIS

Last updated: 2019-06-08  |  578 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภารกิจ OASIS

ภารกิจ OASIS (1) ร้านกาแฟที่ทุกคนมีความสุข 


เช้าวันหนึ่งบนเวทีเสวนาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...เรากำลังพูดกันถึงประเด็นของการทำร้านกาแฟอย่างไรให ้ประสบความสำเร็จ 

“สิ่งสำคัญในการทำร้านกาแฟก ็คือ การสร้างอัตลักษณ์ คุณต้องทำให้ร้านมีความโดดเ ด่น น่าสนใจ” 
พี่ผู้ร่วมเสวนาท่านหนึ่งกล ่าว ผมพยักหน้าตามโดยเห็นด้วยว่ าอัตลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งในก าร ‘เป็นที่จดจำได้’ ของลูกค้า แต่ส่วนที่ยังต้องคิดต่อจาก นั้นให้ลึกเข้าไปอีกก็คือ อัตลักษณ์นั้นมันสร้างกันอย ่างไร?

สำหรับผม ร้านกาแฟก็คือผลงานศิลปะชิ้ นหนึ่งที่เราเป็นผู้สร้างขึ ้น มันทำหน้าที่ถ่ายทอดมุมมอง ความคิดความรู้สึกของเรา รวมไปจนถึงข้อความบางอย่างท ี่อยากส่งต่อให้ผู้คน…จนในท ี่สุดจึงเกิดเป็นความรู้สึก บางประการขึ้นในใจของผู้ที่ ได้สัมผัสร้านของเรา จะดีที่สุดถ้าหากมันเกิดเป็ น “ความสุข” 

จะว่าไปแล้ว การจดจำได้ไม่สำคัญเท่ากับก ารได้ไปให้สุดถึงการทำหน้าท ี่ และโดยความเชื่อส่วนตัว อัตลักษณ์ก็คือบุคลิกอันเป็ นที่จดจำได้ ซึ่งบุคลิกนั้นเป็นสิ่งที่เ กิดโดยธรรมชาติของแต่ละคนอย ู่แล้ว มันเป็นธรรมชาติเกินกว่าจะส ร้างขึ้นหรือกำหนดออกมาจากเ พียงเสื้อผ้า หน้า ผม หรือสิ่งรูปธรรมพื้นฐาน หากแต่ยังรวมไปถึงวิธียิ้ม วิธีพูด วิธีที่คุณมองเพื่อน ท่าเดิน ท่านั่ง สำเนียงเสียงหัวเราะ ภาษาวาจาที่ใช้ระหว่างการพู ดโต้ตอบกัน ฯลฯ 

ยิ่งไปกว่านั้น…สปิริต หรือจิตวิญญาณอันเป็นแก่นแท ้ของตัวตน ยังสามารถเป็นอัตลักษณ์ของม นุษย์ หรือแม้แต่แบรนด์ได้อีกด้วย  

ชายหนุ่มคนหนึ่งออกวิ่งจากใ ต้สุดมายังเหนือสุดของประเท ศเพื่อขอแรงสนับสนุนกิจการโ รงพยาบาลที่เขามิได้เป็นผู้ มีส่วนได้เสียใดๆเลย กระทั่งเกิดเป็นความรู้สึกช นิดหนึ่งขึ้นแก่ผู้คนที่ได้ พบเห็นหรือร่วมเส้นเดินทาง 

จนถึงวันนี้ถ้ามีคนถามว่าอั ตลักษณ์ของ ตูน บอดี้สแลม เป็นยังไง? หลายคนอาจตอบออกมาเป็นคำนาม ว่า เสียสละ มุ่งมั่น พยายาม มากกว่าจะกล่าวถึงรูปพรรรณส ัณฐานของเขา

ที่สุดของอัตลักษณ์ก็คือแก่ นแท้! 

เมื่อร้านกาแฟร้านหนึ่งเดิน ทางผ่านห้วงเวลามาได้สักระย ะ สิ่งที่ผู้คนจะจดจำนึกถึงกล ับจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอ ความคิดความอ่านของร้าน…หรื ออาจจะไปถึงขั้นว่าร้านนั้น มีปณิธานอย่างไร? 

“แล้วเราจะทำยังไงถึงจะสามา รถสร้างความแตกต่างขึ้นมา? จะต้องระวังไม่ให้มีการ copy ด้วยหรือเปล่า?” พิธีกรถาม 

“ร้านกาแฟของเราก็เป็นลายมื อของเรา ซึ่งลายมือนั้นเป็นอัตลักษณ ์เฉพาะของแต่ละคนอยู่แล้ว ผมคิดว่าไม่มีทางที่ใครจะลอ กเลียนได้เหมือนใครทุกอย่าง หรอก ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้อง กลัวทั้งการถูกลอกเลียนแบบ หรือการไม่มีอัตลักษณ์ 

สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือก ารทำหน้าที่ให้ดีสมกับการเป ็นร้านกาแฟร้านหนึ่ง? เมื่อเราสังเกตชุมชนหรือพื้ นที่ตลาดให้ถี่ถ้วนพอ เราอาจจะพบปัญหาที่ยังไม่ได ้รับการแก้ไขหรือเติมเต็ม 

ถ้าหากลองคิดตั้งคำถามเชิงบ วกเช่น
‘จะเป็นยังไงนะถ้า…?’ เราก็จะเห็นโอกาสเติมเต็มตล าดนั้นๆได้ 

ต่อเมื่อหมกมุ่นคิดทบทวนจนเ กิดเป็นความต้องการเสนอตัวเ พื่อเป็นผู้แก้ปัญหาอย่างแร งกล้าขึ้นมา เมื่อนั้นก็จะเกิดความฝัน (Dream), ภารกิจ (Mission) และความหลงใหลใจรัก (passion) เอง …” ผมตอบ

Passion กับ Dream นั้นเป็นเพื่อนกัน เขามักจะมาด้วยกันบ่อยๆ ถ้าคุณมี Dream คุณก็จะมี Passion โดยมีมืออาชีพที่ชื่อ Mission เป็นผู้คอยควบคุมกำกับทิศกา รเดินทาง 

เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ Identity ก็จะเกิดและปรากฏเป็นที่รับ รู้แก่สังคมเอง 

การพยายามสร้างความโดดเด่นจ ึงไม่ใช่ความจำเป็นของร้านก าแฟ 

ในทางตรงกันข้าม…ผมทำร้านโก ๋กาแฟซึ่งมีสโลแกนที่ว่า “ธรรมดาเป็นพิเศษ!"

------ 

ปกติเวลาสัมภาษณ์ค้นหาพนักง านใหม่ ผมมักจะปิดท้ายด้วยการเปิดโ อกาสให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ได้ต ั้งคำถามกลับมาบ้าง เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เขาหรือ เธอให้ความสนใจหรือความสำคั ญเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจวั ดเชาวน์ปัญญาบางอย่างได้ด้ว ย

“อะไรคือภารกิจของร้านกาแฟข องพี่คะ?” ผู้เข้าสัมภาษณ์คนหนึ่งถามผ ม (เป็นคำถามที่น่าประหลาดใจม าก) 

“OASIS ครับ เอ้อ…หนูรู้จักโอเอซิสมั้ย? ” 

“ก้อนสีเขียวๆที่เขาใช้จัดช ่อดอกไม้ใช่มั้ยคะ?” เธอตอบ 

“ (หัวเราะ) ว่าแล้วต้องตอบแบบนี้ ที่จริงก่อนจะเป็นก้อนสีเขี ยวๆนี่ โอเอซิสหมายถึงแหล่งน้ำและค วามชุ่มชื้นกลางทะเลทราย เวลาคาราวานเดินทางข้ามทะเล ทรายที่แห้งแล้ง ต้องได้พักแวะที่โอเอซิส ไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถอ อกเดินต่อไปได้ 

บ้านเมืองเราร้อนแล้งขึ้นทุ กวัน ทั้งที่เห็นทางกายภาพจับต้อ งได้ และในเชิงนามธรรมอย่างเรื่อ งของจิตใจ มิตรภาพ ซึ่งพี่คิดว่าเราสามารถทำร้ านกาแฟให้เป็นแอ่งความสุขที ่ร่มรื่นร่มเย็นได้คล้ายกับ นิยามของโอเอซิส 

เราขายกาแฟก็จริงแต่ปลายทาง ของกาแฟมันก็คือความสุขนั่น แหละ ถ้าเราทำกาแฟให้ดี ดูแลทุกสิ่งและทุกคนให้ดี ทั้งหมดก็จะมีความสุข” ผมอธิบาย 

“แล้ว ‘ธรรมดาเป็นพิเศษ’ หมายถึงอะไรคะ?” 

“ให้ความหมายกับเรื่องธรรมด าๆ วันธรรมดาในชีวิตให้มากเป็น พิเศษ แล้วเราจะมีความสุขกันมากขึ ้น 

การมีความสุข บางมุมมันก็เป็นทักษะนะ แล้วถ้าหากเราสามารถมีความส ุขได้บนความเรียบง่าย ก็อาจนับเป็นความสำเร็จในชี วิตอย่างหนึ่งได้เลย” ผมเล่าไปเรื่อยๆ 

ผมไม่แน่ใจนักว่าภารกิจโอเอ ซิสจะสามารถรวมถึงการพัฒนาท ักษะชนิดนี้ได้ด้วยหรือเปล่ า เพียงรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้อ งกันอยู่ 

จะเป็นยังไงนะถ้าเมืองของเร ามีร้านกาแฟที่สามารถทำให้ท ุกคนมีความสุขได้? 

คงจะดีไม่ใช่น้อยถ้าเมืองขอ งเรามีแอ่งร่มเย็นเกิดขึ้นอ ีกซักแอ่งนึง คือมีโอเอซิส 

การเป็นโอเอซิสความสุขของทุ กคนจึงสามารถเป็นได้ทั้งควา มฝัน ความทะเยอทะยาน และภารกิจของร้านกาแฟร้านหน ึ่ง

…บนอัตลักษณ์ที่ชื่อ ‘ธรรมดา’

Powered by MakeWebEasy.com